ការប្រកួត/Matches

ថ្ងៃប្រកួត ក្រុមប្រកួត ឈ្នះ ស្មេី ចាញ់
ថ្ងៃពុធ 19/7/23 FRIENDSHIP FC vs SUPER VANS TM ៣គ្រាប់ - 0
សៅរ៏ FRIENDSHIP FC vs .............. 0 - 2គ្រាប់
អង្គារ​ 1/8/23 FRIENDSHIP FC vs .............. 0 - 12គ្រាប់
អង្គារ​ 8/8/23 FRIENDSHIP FC vs .............. 0 - 1គ្រាប់
អង្គារ​ 12/8/23 FRIENDSHIP FC vs .............. 0 - 4គ្រាប់
អង្គារ​ 15/8/23 FRIENDSHIP FC vs .............. 1គ្រាប់ - 0
អង្គារ​ 22/8/23 FRIENDSHIP FC vs .............. 23គ្រាប់ - 0
ពុធ 13/9/23 FRIENDSHIP FC vs .............. 7គ្រាប់ - 0